Scroll to Explore

Yel Holiday Resort

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Yel Emlak İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Yel Holiday Resort) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, şirketimiz ile ilgili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6998 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)'na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuz gereği KVKK'nın 3. maddesinde tanımlı şekli ile 'veri sorumlusu' sıfatı ile kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AMAÇLARI

Kişisel verileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, kimlik ve pasaport bilgileri, iş, ev ve cep telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası, konaklama, kredi kartı, harcama ve uçuş bilgileri, alışveriş bilgileri, fatura bilgileri, tüketim tercihleri vb.) şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ürün/hizmet teklifi, (pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi), modelleme, raporlama, skorlama, şirketimiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, şirketimiz ve şirketimizle ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirketimiz ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile turizm, pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetleri ile ilişkili olarak ve yasal yükümlülükler nedeni ile KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

2- KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA VE KİMLERE AKTARILACAĞI

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ürün/hizmet teklifi, (pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi), şirketimiz ve şirketimizle ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklarımıza, topluluk şirketlerimize, kanunen yetkili kamu kurumları, devlet güvenlik birimleri ve özel kişilere KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3- KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmesi gayesiyle edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4-KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak;

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmesine rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kaldırılması halinde kişisel verilerin yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

KVKK'nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi 'yazılı' veya 'Kişisel verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediğinden başvurunuzu, KVKK gereğince yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimize KVKK'nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ilettiğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirttiğiniz haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici bilgiler ile KVKK'nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Başvuru Formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Yel Holiday Resort  İstiklal Cad. No: 2 Fethiye / MUĞLA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, Noter kanalı ile, iadeli taahhütlü mektupla veya KVKK'da belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz.

                                                                 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME VE AÇIK RIZA BEYANI

 

YEL Emlak İnşaat Turizm Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi ( ‘‘YEL HOLIDAY RESORT veya YEL) ’’ ya da ‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ve ilgili diğer mevzuat ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu Kapsamında ve YEL HOLIDAY RESORT HOTEL  Genel Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü  çerçevesinde;

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla YEL veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; YEL’in misafirlerine sunmuş olduğu konaklama ve tatil ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, kredi ve banka kartları ile ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, misafirlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan veri sahibi kişilerin kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin, sağlık, medeni durum, cinsiyet  ve sair özel nitelikli kişisel verilerinin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde, polis, jandarma ve diğer kolluk kuvvetleriyle, resmi ve özel sağlık kurumlarına  açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak YEL HOLIDAY RESORT tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim. 

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, YEL HOLIDAY RESORT tarafından; YEL çalışanlarına, görevlilerine,  kanunen yetkili başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve  ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve TÜRSAB,TÜROB, FETOB  vb.  üye olunan birlik ve dernekler ile ilgili faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için YEL’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş yerli ve yabancı seyahat acentalarına ve mesleki örgütlere, sigorta şirketlerine ve ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; YEL’e başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim halegetirilmesini  isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramamam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.yelholidayresort.com adresindeki başvuru formunu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını YEL HOLIDAY RESORT resepsiyon görevlisine kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer iletişim yöntemleri ile iletme hakkına sahip olduğumu öğrendiğimi kabul ediyorum.

Ayrıca, YEL ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri YEL resepsiyon görevlisine derhal bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum . 

 

                                                                           Yel Emlak İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

                                                                                                                Yel Holiday Resort